• JubileuszP r o j e k t w y k o r z y s t a n i a m u z y k i w w y b r a n y m ś r o d o w i s k u / g r u p i e / s y t u a c j i , z u w z g l ę d n i e n i e m c e l u j a k i m j e s t p o d n i e s i e n i e d o b r o s t a n u o s ó b k t ó r y c h d o t y c z y o d d z i a ł y w a n i e , p o d s t a w p s y c h o l o g i c z n y c h , s p o s o b u p r z e p r o w a d z e n i a i n t e r w e n c j i o r a z s p o d z i e w a n y c h e f e k t ó w . Kryteria oceny projektu (max 6 0 pkt.) : - o k r e ś l e n i e g r u p y d o c e l o w e j , p o p r a w n e s f o r m u ł o w a n i e c e l ó w p r o j e k t u , d o p a s o w a n y c h d o grupy docelowej (max 10 pkt.) - o k r e ś l e n i e p s y c h o l o g i c z n y c h p o d s t a w t e o r e t y c z n y c h ( m a x 1 5 p k t . ) - d o b ó r m u z y k i i t e c h n i k o d d z i a ł y w a n i a ( m a x 1 5 p k t . ) - ocena efektów (max 10 pkt.) - prezentacja projektu na zajęciach i współpraca w grupie (max 10 pkt.)

  Gospodarka Wodna

  Jesienią 1935 roku ukazał się pierwszy numer miesięcznika Gospodarka Wodna, czasopisma Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Wodnych i Melioracyjnych (SITWM)

 • O czasopiśmie

  Gospodarka Wodna

  Szeroko rozumiana problematyka gospodarki wodnej, łącznie z ochroną środowiska. Zagadnienia hydrologii, hydrauliki, hydrogeologii..

 • Aktualności

  Światowy Dzień Wody

  Światowy Dzień Wody (World Water Day) obchodzimy w tym roku już po raz 21. Tym razem hasłem jest zrównoważony rozwój w odniesieniu do środowiska wodnego.

 • Aktualności

  120-lecie Przekopu Wisły

  Budowa Przekopu Wisły zaczęła się w gminie Cedry Wielkie – powiedział wójt Janusz Goliński na uroczystości odsłonięcia kamienia...

 • Aktualności

  Północna Brama Warszawy

  Projekt „Studium możliwości wykonania progu stabilizacyjnego poziomu wody w Wiśle na odcinku Warszawy...

 • O Gospadarce Wodnej
 • Światowy Dzień Wody
 • 120-lecie Przekopu Wisły
 • Północna Brama Warszawy